Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Wstęp
1. Właścicielem sklepu internetowego zamieszczonego na domenie www.batex.net.pl jest firma Centrum Materiałów Budowlanych BATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi: 92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 1/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000172938, NIP 728-10-00-218, Regon 470860075.
2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.batex.net.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Biuro obsługi klienta sklepu internetowego znajduje się pod adresem: 92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 1/3, telefon: 42 674 17 48,  e-mail: zakupy@batex.net.pl.

Przedmiot transakcji
1. Przedmiotami transakcji w sklepie internetowym są produkty przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego.
2. Wszystkie podane ceny są wyrażone w polskiej walucie, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4.  Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
5. Sprzedający oświadcza, iż oferuje Kupującemu towar pozbawiony wad ("towar bez wad").
6.Niektóre z oferowane przez sprzedawcę produkty mogą być niedostępne w chwili składania zamówienia, o czym kupujący jest informowany niezwłocznie przez pracownika sklepu telefonicznie lub pocztą mailową.

Składanie zamówień
1 Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.batex.net.pl , pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.
2 Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
3 Po zatwierdzeniu zamówienia składanego przez Klienta pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie, przez pracownika sklepu Klient jest informowany o całkowitych kosztach przesyłki.
4 Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 72 godzin. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana. 
5 Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
6 W przypadku mało popularnych produktów realizacja zamówienia może zostać uzależniona od wpłaty uzgodnionej telefonicznie zaliczki.
7 Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia pomiędzy Centrum Materiałów Budowlanych BATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i kupującym umowy sprzedaży.
 
Formy płatności 
1. Gotówka, przy osobistym odbiorze towaru w sklepie Centrum Materiałów Budowlanych BATEX Sp. z o.o. ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź.
2. Pobranie kurierskie , przy dostawie zamówionego towaru.
3.Przelew: sprzedawca wystawia fakturę pro-forma na podstawie której kupujący wykonuje przelew.
  Z chwilą wpływu na konto sklepu płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.
4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez sklep, zaś przy wyborze jako formy płatności pobrania kurierskiego w chwili dokonania dostawy towaru.
 
Dostawa i Transport
1. Termin dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które w danej chwili są niedostępne w magazynie sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o powyższym fakcie przez pracownika sklepu oraz zostanie mu wskazany orientacyjny termin dostawy.
2. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę. Koszt wysyłki paczki standardowej o wadze do 30 kg wynosi:
-  pobranie 25 zł brutto
-  przedpłata 18 zł brutto
3. Palety i paczki niestandardowe każdorazowo wyceniane są indywidualnie. 
4. W przypadku gdy ciężar zamówionego towaru przekracza wagę 30 kg koszt dostawy jest wyliczany indywidualnie i ustalany z klientem telefonicznie. Maksymalna waga towaru wysyłana na jednej palecie to 900 kg.
5. W przypadku gdy wymiary paczki przekraczają: długość 125cm; szerokość 60cm; wysokość 60 cm, koszt dostawy jest wyliczany indywidualnie i ustalany z klientem telefonicznie. 
6. Na terenie powiatu łódzkiego towar możemy dostarczyć własnym transportem.
7. Koszt dostawy na terenie powiatu łódzkiego jest ustalany każdorazowo telefonicznie lub poprzez email.
8. Cena dostawy towaru nie zawiera usług związanych z wniesieniem dostarczanych produktów, podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania.
9. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia.
10. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu w obecności kuriera, gdyż warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". 
11. Gdy kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z kurierem kolejny termin dostawy.
12. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
13. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30kg, dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
14. Sklep Internetowy nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się firm kurierskich z umów przewozu.
15. Klient w chwili odbioru przesyłki jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia w obecności kuriera czy zamówiony towar nie uległ uszkodzeniu w trakcie dostawy i jest zgodny ze składanym zamówieniem. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy bezwzględnie sporządzić protokół szkodowy (druk posiada kurier). Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub braków w zamawianym towarze jest spisany wraz z kurierem protokół szkodowy.
16. W momencie podpisania listu przewozowego przez osobę odbierającą paczkę własność zamówionego towaru, który został dostarczony przechodzi na kupującego.
 
Odstąpienie od umowy
1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (umowy sprzedaży), w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy; 
- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym  Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części; 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą) na adres: Centrum Materiałów Budowlanych BATEX Sp. z o.o. 92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 1/3.
4. Zwracany towar winien być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
 
Skutki odstąpienia od umowy 
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) Zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
b) Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,
c) Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Informacja braku prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu uzyskać można od pracownika sklepu.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze stosownym oświadczeniem. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym. Towar musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz zawierać stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Ryzyko uszkodzenia produktu w trakcie zwrotu ponosi Kupujący.
4. Zwrot kwoty zapłaconej za towar i dostawę do klienta zostanie dokonany po dostarczeniu zwracanego produktu w terminie 14 dni na podany numer konta bankowego.
 
Gwarancje i reklamacje
1. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji oraz okres gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość oferowanych przez sprzedawcę produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Ewentualne wydatki związane ze zwrotem przesyłki do sklepu pokrywa klient.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży tj. Centrum Materiałów Budowlanych BATEX Sp. z o.o. 92-333 Łódź, ul. Wydawnicza 1/3.
4. Aby wysłać zakupiony produkt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. Produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu oraz zawierać opis ewentualnych uszkodzeń. Klient winien określić żądania reklamacyjne. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
5. Do reklamowanego sprzętu Klient winien dołączyć dowód zakupu.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od jej wpłynięcia do Sprzedawcy. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 
Postanowienia końcowe
1. Akceptacja powyższego regulaminu jest warunkiem złożenia zamówienia.
2. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie internetowym są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Dostarczony produkt może różnić się odcieniem koloru, wykończeniem od produktu umieszczonego na zdjęciu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Spółkę, wyłącznie w celu realizacji zamówień. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody wyrażonej
w zamówieniu, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia. Klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

  • CMB Batex Sp. z o.o.
    Łódź, ul. Wydawnicza 1/3
    Łódź, ul. Strażacka 9
  • E-mail:zakupy@batex.net.pl
  • Telefon42 674 17 48 ul. Wydawnicza
    42 645 80 60 ul. Strażacka
  • Godziny działania sklepupn-pt: 07:30-16:00 sb: 08:00-12:00
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Aktualnie w sklepie trwa przerwa konserwacyjna. Przepraszamy za utrudnienia, zamówienia nie będą realizowane.